رتبه
رتبه های اول رشته های مختلف در ترم :972
کارشناسي رشته مهندسي نفت- حفاري و استخراج روزانه
950111154علي اصغر رحيميان کوپايي
960111119حامد خسروي شاد
970111105احمدرضا زارع
کارشناسي رشته مهندسي شيمي روزانه تغيير رشته از مهندسي انرژي به مهندسي شيمي
950111240احمد رضا غريبي
960111114عليرضا توکلي گارماسه
کارشناسي رشته مهندسي انرژي روزانه
950111335مصطفي ميرزايي ارجنکي
960111313محمدحسين زارعي
کارشناسي رشته مهندسي ايمني روزانه
950111408حميد احمدي
960111407همايون شمشيري شورباخورلو
970111427اميرعباس برياني
کارشناسي رشته مديريت صنعتي روزانه
950121128شبنم شبانکاره
960121104سيدمحمد موسوي
960121115نرگس ازادي شيري
970121109حسين صادقي فرد
970121106طاهره شهيدي
کارشناسي رشته مهندسي شيمي شبانه انتقالي از مجتمع آموزش عالي بم
961111202محسن پورزاده