رتبه
رتبه های اول رشته های مختلف در ترم :963
کارشناسي رشته مهندسي نفت- حفاري و استخراج روزانه
950111154علي اصغر رحيميان کوپايي
کارشناسي رشته مهندسي ايمني روزانه
941111418علي شيرواني
950111408حميد احمدي
کارشناسي رشته مديريت صنعتي روزانه
941121103مريم فهندژسعدي
941121120غلامعباس باقري