رتبه
رتبه های اول رشته های مختلف در ترم :971
کارشناسي رشته مهندسي نفت- حفاري و استخراج روزانه
941111110سيدجلال مرتضاپور
950111154علي اصغر رحيميان کوپايي
960111118پدرام اکبريان
کارشناسي رشته مهندسي انرژي روزانه
950111308احمدرضا غريبي
960111313محمدحسين زارعي
کارشناسي رشته مهندسي ايمني روزانه
941111418علي شيرواني
950111408حميد احمدي
960111407همايون شمشيري شورباخورلو
کارشناسي رشته مديريت صنعتي روزانه
941121103مريم فهندژسعدي
941121120غلامعباس باقري
950121128شبنم شبانکاره
950121109سياوش بهمني
960121115نرگس ازادي شيري
960121104سيدمحمد موسوي
کارشناسي رشته مهندسي شيمي شبانه انتقالي از مجتمع آموزش عالي بم
961111202محسن پورزاده